مشخصات جایگاه آبشار

تاریخ بهره برداری:  بهمن ماه 1395؛   ظرفیت مخزن سوخت:  45000 لیتر؛   تعداد دیسپنسر: 2 دستگاه دیسپنسر؛ 4 نازل؛    میانگین فروش روزانه: 28000 لیتر

 

آبشار