مشخصات جایگاه پارک چیتگر

تاریخ بهره برداریآذرماه 1396؛   ظرفیت مخزن سوخت: 45000 لیتر؛   تعداد دیسپنسر: 2 دستگاه دیسپنسر؛ 4 نازل؛    میانگین فروش روزانه: 20.000 لیتر

چیتگر