مشخصات جایگاه شهرک امام خمینی

تاریخ بهره برداری: خرداد ماه 1395؛   ظرفیت مخزن سوخت:  45000 لیتر؛   تعداد دیسپنسر: 2 دستگاه دیسپنسر؛ 4 نازل؛   میانگین فروش روزانه: 11000 لیتر

 

امام خمینی