مشخصات جایگاه کاروان

 تاریخ بهره برداری: بهمن ماه 1395؛   ظرفیت مخزن سوخت:  45000 لیتر؛    تعداد دیسپنسر: 5 دستگاه دیسپنسر؛ 10 نازل؛    میانگین فروش روزانه: 20.000 لیتر

  

کاروان