مشخصات جایگاه کیانشهر

 تاریخ بهره برداری: مرداد ماه 1396؛   ظرفیت مخزن سوخت: 45000 لیتر؛   تعداد دیسپنسر: 2 دستگاه دیسپنسر؛ 4 نازل؛   میانگین فروش: 30.000 لیتر روزانه 

 

کیانشهر