• توسعه ناوگان سوخت رسان سیار

 • نصب سامانه دیسپچینگ

 • تجهیز جایگاه های پتران به سامانه هوشمند سوخت

 • تحت پوشش قرار گرفتن جایگاه جهان بهرام در کهریزک

 • تحت پوشش قرار گرفتن جایگاه کلیشاد اصفهان

 • تحت پوشش قرار گرفتن جایگاه باب الحوائج (نی بید)

 • راه اندازی سیزدهمین جایگاه تک سکوی عرضه بنزین شرکت پتران در شهر تهران

 • بهره برداری از جایگاه عرضه سوخت در کرج تحت برند پتران

 • راه اندازی نهمین جایگاه تک سکوی عرضه بنزین شرکت پتران در شهر تهران

 • راه اندازی هشتمین جایگاه عرضه سوخت تک سکو همزمان با ولادت امام محمد باقر (ع)

Loading

 • توسعه ناوگان سوخت رسان سیار

 • نصب سامانه دیسپچینگ

 • تجهیز جایگاه های پتران به سامانه هوشمند سوخت

 • تحت پوشش قرار گرفتن جایگاه جهان بهرام در کهریزک

 • تحت پوشش قرار گرفتن جایگاه کلیشاد اصفهان

 • تحت پوشش قرار گرفتن جایگاه باب الحوائج (نی بید)

 • راه اندازی سیزدهمین جایگاه تک سکوی عرضه بنزین شرکت پتران در شهر تهران

 • بهره برداری از جایگاه عرضه سوخت در کرج تحت برند پتران

 • راه اندازی نهمین جایگاه تک سکوی عرضه بنزین شرکت پتران در شهر تهران

 • راه اندازی هشتمین جایگاه عرضه سوخت تک سکو همزمان با ولادت امام محمد باقر (ع)

Loading