• راه اندازی سیزدهمین جایگاه تک سکوی عرضه بنزین شرکت پتران در شهر تهران

 • تحت پوشش قرار گرفتن یک جایگاه عرضه سوخت در شهر شیراز

 • بهره برداری از یک جایگاه واقع در استان زنجان در ایام مبارک دهه فجر

 • بهره برداری از جایگاه عرضه سوخت در کرج تحت برند پتران

 • برگزاری مناقصه محدود جهت بهره برداری و نگهداشت از 13 باب جایگاه عرضه سوخت

 • راه اندازی نخستین خودروی سوخترسانی سیار

 • مراسم افتتاحیه بهره برداری از دو باب جایگاه عرضه سوخت تحت برند پتران

 • راه اندازی دوازدهمین جایگاه عرضه سوخت تک سکو شرکت پتران در شهر تهران

 • راه اندازی یازدهمین جایگاه عرضه سوخت تک سکو شرکت پتران در شهر تهران

 • راه اندازی دهمین جایگاه تک سکوی عرضه بنزین شرکت پتران در شهر تهران

Loading

 • راه اندازی سیزدهمین جایگاه تک سکوی عرضه بنزین شرکت پتران در شهر تهران

 • تحت پوشش قرار گرفتن یک جایگاه عرضه سوخت در شهر شیراز

 • بهره برداری از یک جایگاه واقع در استان زنجان در ایام مبارک دهه فجر

 • بهره برداری از جایگاه عرضه سوخت در کرج تحت برند پتران

 • برگزاری مناقصه محدود جهت بهره برداری و نگهداشت از 13 باب جایگاه عرضه سوخت

 • راه اندازی نخستین خودروی سوخترسانی سیار

 • مراسم افتتاحیه بهره برداری از دو باب جایگاه عرضه سوخت تحت برند پتران

 • راه اندازی دوازدهمین جایگاه عرضه سوخت تک سکو شرکت پتران در شهر تهران

 • راه اندازی یازدهمین جایگاه عرضه سوخت تک سکو شرکت پتران در شهر تهران

 • راه اندازی دهمین جایگاه تک سکوی عرضه بنزین شرکت پتران در شهر تهران

Loading