مشخصات جایگاه شهرک شهید فکوری

 تاریخ بهره برداری: مرداد ماه 1397؛   ظرفیت مخزن سوخت: 45000 لیتر؛   تعداد دیسپنسر: 2 دستگاه دیسپنسر؛ 4 نازل ؛   میانگین فروش روزانه: 10.000 لیتر

 

جایگاه فکوری