• افتتاح جایگاه گرگاب تحت برند پتران

 • افتتاح چهاردهمین جایگاه پتران

 • 22 بهمن فرخنده باد

 • توسعه ناوگان سوخت رسان سیار

 • نصب سامانه دیسپچینگ

 • تجهیز جایگاه های پتران به سامانه هوشمند سوخت

 • تحت پوشش قرار گرفتن جایگاه جهان بهرام در کهریزک

 • تحت پوشش قرار گرفتن جایگاه کلیشاد اصفهان

 • تحت پوشش قرار گرفتن جایگاه باب الحوائج (نی بید)

 • راه اندازی سیزدهمین جایگاه تک سکوی عرضه بنزین شرکت پتران در شهر تهران

Loading

 • افتتاح جایگاه گرگاب تحت برند پتران

 • افتتاح چهاردهمین جایگاه پتران

 • 22 بهمن فرخنده باد

 • توسعه ناوگان سوخت رسان سیار

 • نصب سامانه دیسپچینگ

 • تجهیز جایگاه های پتران به سامانه هوشمند سوخت

 • تحت پوشش قرار گرفتن جایگاه جهان بهرام در کهریزک

 • تحت پوشش قرار گرفتن جایگاه کلیشاد اصفهان

 • تحت پوشش قرار گرفتن جایگاه باب الحوائج (نی بید)

 • راه اندازی سیزدهمین جایگاه تک سکوی عرضه بنزین شرکت پتران در شهر تهران

Loading