مشخصات جایگاه زیبادشت

تاریخ بهره برداری:  اسفند ماه 1396؛   ظرفیت مخزن سوخت:  45000 لیتر؛   تعداد دیسپنسر: 3 دستگاه دیسپنسر با 6 نازل؛    میانگین فروش روزانه: 20000 لیتر

 

جایگاه زیبادشت