جایگاه شهید سلطانی گرگان

   جایگاه شهید سلطانی گرگان به مالکیت آقای مهندس کرمی راد با درجه ممتاز؛ یکی از بهترین و پر فروش ترین جایگاه های منطقه استان گلستان میباشد که از تاریخ 10/11/96 تحت پوشش برند "پتران" قرار گرفت .

گرگان