اهداف شرکت پتران

 

1- توسعه حوزه فعالیت شرکت در سراسر کشور

 

2- افزایش میزان سودآوری شرکت

 

3- افزایش سهم شرکت از بازار فروش سوخت (بنزین و نفتگاز)

 

4- افزایش میزان بهره وری

 

5- افزایش توان رقابت پذیری با سایر برندها

 

6- تهیه سیستم‌های ارتباطی جهت گردش شفاف اطلاعات عملیاتی و مالی در حوزه فعالیت شرکت 

 

7- تعامل نزدیک و صمیمانه با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در راستان ایفای تعهدات فی مابین و روان سازی آنها

 

8- ارتقا توانمندی نیروی انسانی

 

9- برگزاری جلسات منظم با ستاد و مناطق شرکت پخش