حمل و نقل دریایی

پتران، راهکارهای حمل و نقل دریایی

در شرایط کنونی حمل ونقل دریایی کشور و بهره برداری از ایستگاههای ثالث، موجب افزایش صادرات محصولات خواهد شد. در این ارتباط شرکت پتران خدمات ذیل را ارایه می نماید :

·        امکان بارگیری بنادر ثالث و تبدیل FOB بنادر داخلی به بنادر خارجی

·        ایجاد  HUBهای منطقه ای و کسب عاملیت بندر فجیره

·        ایجاد مرکز اطلاعات اجاره شناورها و خدمات بروکری

·        ایجاد امور چارترینگ کشتی برای متقاضیان

·        انجام امور  STS و بهره برداری مخازن ثالث سایر کشورها

PetranLogesticSolution