- مسئولیت پذیری و پاسخگویی در مقابل عملکرد

- ما باورداریم که مشتریان سرمایه اصلی شرکت می باشند، بنابراین به تعهدات خود در برابر آنان وفا داریم . 

- ما به رعایت الزامات زیست محیطی و حفظ حقوق آحاد جامعه پایبندیم.

- ما به منظور ارائه خدمات مطلوب به مشتریان از دانش و فناوری جدید استفاده می کنیم.

- با بهبود مستمر کیفیت ارائه خدمات، مقبولیت هر چه بیشتر برند را تضمین می نماییم.