صدای مشتری

 

تلفن انتقادات و پیشنهادات: 26290984

 

شرکت پتران در راستای تکریم مشتریان و ارتقاء کمی و کیفی ارائه خدمات در جایگاههای تحت پوشش و همچنین رصد و پایش نحوه عملکرد بهره برداران و دریافت نظرات ، پیشنهادات و شکایات از طریق سامانه گویا به شماره 26290984 امکان ارتباط شهروندان با مسئولین ذیربط را فراهم نموده است.شماره سامانه مذکور در معرض دید عموم مراجعین در جایگاه نصب گردیده است.